layout-wrota-lipiec2014-tlo-sport

sport.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Stypendia - warunki

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom

zgodnie z przygotowanym projektem uchwały

Warunki przyznawania

Stypendia sportowe mogą być przyznawane: 
 1. zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 2. trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • stale zamieszkuje na terenie Województwa Podkarpackiego,
 • posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
 • uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
 • w roku składania wniosku o stypendium zajęła w dyscyplinach indywidualnych (w których rywalizowało min. 8 zawodników) lub w dyscyplinach drużynowych (przy min. 6 drużynach uczestniczących w zawodach) miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior lub jako członek Kadry Narodowej reprezentowała Polskę w oficjalnych zawodach (kryterium wynikowe),
 • cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną,
Osoba, która nie spełniła kryterium wynikowego, ale w roku ubiegania się o stypendium pobierała stypendium sportowe z budżetu Województwa Podkarpackiego, może otrzymać stypendium w kolejnym roku w wysokości połowy uprzednio otrzymywanego stypendium.
 
O stypendia nie mogą się ubiegać zawodnicy będący w kategorii seniorów, uprawiający gry zespołowe lub zawodnicy uprawiający sport zawodowo.
 
 
Stypendium może otrzymać trener zawodnika osiągającego w roku ubiegania się o stypendium wyniki, o których mowa wyżej  oraz uprawiającego ww. dyscypliny, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
 1. stale zamieszkuje na terenie Województwa Podkarpackiego,
 2. posiada uprawnienia trenera.

Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.

 

Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez podkarpackie okręgowe związki sportowe, zwane dalej Wnioskodawcą, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku.
 

Jeżeli w danej dyscyplinie nie ma okręgowego związku sportowego w Województwie Podkarpackim, Wnioskodawcą jest kandydat do stypendium, który składa wniosek w miejscu i terminie, o którym mowa w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o stypendium;
 • nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Wniosek o stypendium dla zawodników (plik MS Word)
Wniosek o stypendium dla trenerów (plik MS Word)

Do wniosku należy dołączyć:

 • komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium wynikowego, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę,
 • kserokopię licencji zawodniczej kandydata lub kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie kursów trenerskich, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę,
 • zdjęcie kandydata w wersji elektronicznej,

Wysokość i wypłata

Stypendia przyznawane są na okres od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach indywidualnych może wynosić nie więcej niż 2 000 zł brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem:

 • dla juniorów młodszych nie więcej niż 500 zł brutto miesięcznie,
 • dla juniorów nie więcej niż 750 zł brutto miesięcznie,
 • dla młodzieżowców nie więcej niż 1000 zł brutto miesięcznie,

Maksymalna wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach wieloosobowych w poszczególnych kategoriach wiekowych nie może przekroczyć połowy ww. kwot wymienionych.

Wysokość stypendium przyznanego trenerowi może wynosić nie więcej niż 2 500 zł brutto miesięcznie.

Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium. Wraz z pierwszą wypłatą wypłacane jest wyrównanie za miesiące od początku okresu na jaki przyznano stypendium.

 
Wstrzymanie stypendium
 
Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:
 • zaniedbywania przez zawodnika lub trenera obowiązków prawidłowejrealizacji procesu szkolenia,
 • nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy, lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.

Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, nastąpi po ustaniu ww. przyczyn.

Pozbawienie stypendium

Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik lub trener, który:

 • zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany,
 • stale zamieszkuje poza województwem podkarpackim,
 • podpisał kontrakt zawodowy,
 • został prawomocnie skazany,

Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia ww. przyczyn.

Zawodnikowi lub trenerowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu lub prowadzenia szkolenia, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach przez okres sześciu miesięcy.MSiT LOGO