layout-wrota-lipiec2014-tlo-sport

sport.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Stypendia - warunki

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

Warunki przyznawania

Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, w tym osobom niepełnosprawnym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 

 • uprawiające gry zespołowe w kategorii seniorów,
 • uprawiające sport zawodowo.

Stypendium może otrzymać osoba fizyczna:

 • startująca w kategorii wiekowej: junior młodszy, junior, młodzieżowiec lub senior,
 • której miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie woj. podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,
 • uprawia dyscyplinę ujętą w wykazie sportów Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM), prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
 • spełniła kryterium wynikowe:
  • w roku składania wniosku reprezentowała Polskę jako członek Kadry Narodowej w EYOF, YOG, Uniwersjadzie, ME, MŚ lub IO
  • lub zdobyła medal Mistrzostw Polski.

Kryterium wynikowe, związane ze zdobyciem medalu MP, uważa się za spełnione, jeśli w rywalizacji, w której uzyskano wymagany wynik, wzięło udział co najmniej 8 zawodników w konkurencjach indywidualnych lub co najmniej 6 zespołów w konkurencjach wieloosobowych i drużynowych.

Stypendium może uzyskać również osoba, która nie spełniła kryterium wynikowego, ale w roku ubiegania się o stypendium była stypendystą sportowym Województwa Podkarpackiego.

  

Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez kandydatów do stypendiów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia.

Wniosek o stypendium dla zawodników (plik MS Word). Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie do celów wypłaty stypendium.

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
 • niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków przyznawania,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o stypendium;
 • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

 

Ocena wniosku

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która polega na przyznaniu punktów (P) wg wzoru:

P = (SSM · WKW · WSSM) + KN + ST

gdzie:

 • SSM – punkty zdobyte dla Województwa Podkarpackiego w ramach SSM:
  1. w konkurencjach indywidualnych – punkty zdobyte przez zawodnika za najlepszy uzyskany wynik w SSM, a w przypadku osób niepełnosprawnych ich równowartość w SSM w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej,
  2. w konkurencjach wieloosobowych (np. deble, trójki, sztafety) – równowartość punktów zdobytych w SSM przez zespół,
  3. w konkurencjach drużynowych (np. hokej na lodzie, koszykówka, piłka nożna) – iloraz punktów SSM zdobytych przez drużynę i liczby 6,
 • WKW – waga kategorii wiekowej, która przyjmuje następujące wartości:
  1. dla kategorii juniora młodszego - 2,0
  2. dla kategorii juniora - 1,0
  3. dla kategorii młodzieżowca - 0,5
 • WSSM – wskaźnik, obliczany dla roku zdobywania punktów w ramach SSM jako iloraz liczby województw w klasyfikacji województw w danej dyscyplinie w SSM i miejsca zajętego przez Woj. Podkarpackie, którego wartość wynosi:
  1. 1,0 - dla ilorazu mniejszego lub równego 1,3
  2. 1,5 - dla ilorazu większego od 1,3 i mniejszego lub równego 1,5
  3. 1,8 - dla ilorazu większego od 1,5 i mniejszego lub równego 3,0
  4. 2,0 - dla ilorazu większego od 3,0.
 • KN – punkty za najlepszy wynik zawodnika uzyskany w Kadrze Narodowej, wg poniższej punktacji:
  1. w EYOF, Uniwersjadzie, ME, MŚ:
   - 15 pkt. za udział,
   - 30 pkt. za medal,
  2. w YOG oraz Igrzyskach Olimpijskich:
   - 20 pkt. za udział,
   - 40 pkt. za medal.
 • ST – punkty dla osoby będącej stypendystą sportowym Województwa Podkarpackiego w roku składania wniosku – 25 pkt.

Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzana jest lista rankingowa kandydatów do stypendium wg malejącej liczby punktów.

 

Wysokość i wypłata

Stypendia przyznawane są na okres od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach indywidualnych może wynosić nie więcej niż:

 • dla juniorów młodszych nie więcej niż 400 zł brutto miesięcznie,
 • dla juniorów nie więcej niż 500 zł brutto miesięcznie,
 • dla młodzieżowców nie więcej niż 700 zł brutto miesięcznie,
 • dla seniorów nie więcej niż 1000 zł brutto miesięcznie

Maksymalna wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach wieloosobowych w poszczególnych kategoriach wiekowych nie może przekroczyć połowy ww. kwot wymienionych.

Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy. Wraz z pierwszą wypłatą wypłacane jest wyrównanie za miesiące od początku okresu na jaki przyznano stypendium.

 
Wstrzymanie stypendium
 
Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:
 • zaniedbywania przez zawodnika lub trenera obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia,
 • nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy, lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.

Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, nastąpi po ustaniu ww. przyczyn.

Pozbawienie stypendium

Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik lub trener, który:

 • zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany,
 • posiada miejsce zamieszkania poza województwem podkarpackim,
 • podpisał kontrakt zawodowy,
 • został prawomocnie skazany,

Pozbawienie stypendium następuje od miesiąca następnego po miesiącu zaistnienia ww. przyczyn.

Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach przez okres sześciu miesięcy.MSiT LOGO